ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตูม