ถ้ายังไม่มี Username และ Password
หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน สามารถ Login ด้วยการใช้เลขประจำตัวประชาชน นักเรียน login ด้วยเลขประจำตัวนักเรียน
หากเป็นบุคคลภายนอก Login โดย Username : quest Password : 1234

SMSS ใช้ได้กับเบาว์เซอร์ Internet Explore 8 , Google Chrome , Safari