การศึกษาในยุคปัจจุบันคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่วิทยาการต่างๆ  จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งนักเรียนและผู้ที่สนใจในการศึกษาสามารถค้นคว้าได้ทันที    เว็บไซต์นี้ก็เช่นเดียวกัน  ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาต่างๆ  ซึ่งผู้จัดทำได้ผลิตขึ้นเิอง  ค้นคว้าจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  รวมทั้งรวบรวมจากผลงานที่พี่น้องเพื่อนครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้จัดทำขึ้น  และให้ึความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อดังกล่าว  โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  และรักการเรียนรู้  อันจะส่งผลให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม  และมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในโอกาสต่อไป

                                               

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

      -> สื่อเรื่อง  ชนิดของคำในภาษาไทย
           ผู้จัดทำ   นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านมะขาม  สพท.ศรีสะเกษ เขต 3
           ระดับช่วงชั้น   
ทุกช่วงชั้น
           รายละเอียดสื่อ
    เป็นสื่อมัลติมีเดีย ที่นำเสนอเกี่ยวกับชนิดของคำในภาษาไทย  ได้แก่  คำนาม  คำสรรพนาม  คำกริยา  คำบุพบท  คำวิเศษณ์  คำสันธาน  และคำอุทาน  ประกอบด้วยเนื้อหา  แบบฝึก  แบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
 

      -> สื่อเรื่อง  คำราชาศัพท์
           
ผู้จัดทำ   นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านมะขาม  สพท.ศรีสะเกษ เขต 3
           ระดับช่วงชั้น   
ทุกช่วงชั้น
           รายละเอียดสื่อ
   เป็นสื่อแบบเว็บเพจ  นำเสนอเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ และคำสุภาพ  โดยเรียงลำดับตามพจนานุกรม  นักเรียนสามารถค้นหาคำราชาศัพท์ได้
 

      -> สื่อเรื่อง  คำลักษณะนาม
           
ผู้จัดทำ   นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านมะขาม  สพท.ศรีสะเกษ เขต 3
           ระดับช่วงชั้น   
ทุกช่วงชั้น
           รายละเอียดสื่อ
     เป็นสื่อแบบเว็บเพจ  นำเสนอเกี่ยวกับคำลักษณะนาม  โดยเรียงลำดับตามพจนานุกรม  นักเรียนสามารถค้นหาคำลักษณะนามของคำนามต่างๆ ได้
 

      -> สื่อเรื่อง  เครื่องหมายวรรคตอน
           
ผู้จัดทำ   นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านมะขาม  สพท.ศรีสะเกษ เขต 3
           ระดับช่วงชั้น   
ทุกช่วงชั้น
            รายละเอียดสื่อ
    เป็นสื่อแบบเว็บเพจ  นำเสนอเกี่ยวกับชื่อเครื่องหมายวรรคตอน  และวิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ
 

      -> สื่อเรื่อง  สำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย
           
ผู้จัดทำ   นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านมะขาม  สพท.ศรีสะเกษ เขต 3
           ระดับช่วงชั้น   
ทุกช่วงชั้น
           รายละเอียดสื่อ
    เป็นสื่อแบบเว็บเพจ  นำเสนอเกี่ยวกับสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย และความหมายของสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย    โดยเรียงลำดับตามพจนานุกรม  นักเรียนสามารถค้นหาสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ที่ต้องการทราบความหมายได้
  

       -> สื่อเรื่อง  ชีวิตและผลงานของสุนทรภู่
            ผู้จัดทำ   นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านมะขาม  สพท.ศรีสะเกษ เขต 3
            ระดับช่วงชั้น   
ทุกช่วงชั้น
            รายละเอียดสื่อ
    เป็นสื่อแบบเว็บเพจ  ที่รวบรวมเกี่ยวกับชีวประวัติ  และผลงานของสุนทรภู่  
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
      -> สื่อเรื่อง  ฝึกทักษะการบวกเลข
            ผู้จัดทำ   คุณครูไตรรัตน์  เชื้อทองพิทัักษ์
                        โรงเรียนกันทรารมย์  สพท.ศรีสะเกษ เขต 1
           
ระดับช่วงชั้น   เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงชั้น
           รายละเอียดสื่อ       เป็นสื่อมัลติมีเดีย ฝึกทักษะการบวกเลข
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


       -> สื่อเรื่อง  ส่วนประกอบของพืช
           
ผู้จัดทำ   นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์  ครูโรงเรียนบ้านมะขาม สพท.ศรีสะเกษ เขต 3
           
ระดับช่วงชั้น   เหมาะสมกับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 1 - 2
           
รายละเอียดสื่อ       เป็นสื่อมัลติมีเดีย ที่นำเสนอเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืช  ได้แก่  ราก ลำต้น ใบ  ดอก  และมีแบบทดสอบ 

       -> สื่อเรื่อง  สารเคมีในชีวิตประจำวัน   
            
ผู้จัดทำ   คณาจารย์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
           
ระดับช่วงชั้น   เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงชั้น  และผู้ที่สนใจทั่วไป
            
รายละเอียดสื่อ       เป็นเว็บที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่เราใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวัน เนื้อหาละเอียด  ครอบคลุม  เหมาะสมกับผู้เรียนทุกระดับ และผู้ที่สนใจทั่วไป
 

        -> สื่อเรื่อง  จักรวาล และอวกาศ
            
ผู้จัดทำ     ........... 
             
ระดับช่วงชั้น   เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงชั้น  และผู้ที่สนใจทั่วไป
             
รายละเอียดสื่อ    เป็นเว็บที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับจักรวาล และอวกาศ  เนื้อหาประกอบด้วย เรื่อง จักรวาล  กาแลกซี  ระบบสุริยะ ดาวนพเคราะห์  มีคำอธิบายอย่างละเอียด  และมีรูปภาพประกอบ  น่าสนใจมากครับ
 

        -> สื่อเรื่อง  พืช
            
ผู้จัดทำ    คุณครูชิงชัย   ศรีสอน
                            โรงเรียนวัดหนองนา ตำบลหนองกุลา  อำเภอบางระกำ  จ.พิษณุโลก
          
ระดับช่วงชั้น   เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงชั้น  และผู้ที่สนใจทั่วไป
           
รายละเอียดสื่อ    เป็นเว็บที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพืช  มีแบบทดสอบก่อนเรียน  เนื้อหาต่างๆ เช่น ความหมาย  ส่วนประกอบของพืช  และแบบทดสอบหลังเรียน  มีคำอธิบาย และมีรูปภาพประกอบ  น่าสนใจมากครับ 
                          

         -> สื่อเรื่อง  สัตว์
             
ผู้จัดทำ    คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
             
ระดับช่วงชั้น   เหมาะสมกับผู้เรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 - 6)
             
รายละเอียดสื่อ    เป็นเว็บที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ  มีคำอธิบาย และมีรูปภาพประกอบ  น่าสนใจมากครับ   
                           

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
         
-> สื่อเรื่อง    เครื่องดนตรีไทย   
               ผู้จัดทำ  
นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านมะขาม  สพท.ศรีสะเกษ เขต 3
               ระดับช่วงชั้น   
ทุกช่วงชั้น
               รายละเอียดสื่อ
     เป็นสื่อมัลติมีเดีย(ไฟล์ .swf) ที่นำเสนอเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆ  ได้แก่  เครื่องดีด   เครื่องสี  เครื่องตี  เครื่องเป่า  ประกอบด้วยเนื้อหา   แบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน


         
-> สื่อเรื่อง  เครื่องดนตรีไทย   (โดย นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์)    
              ผู้จัดทำ   นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านมะขาม  สพท.ศรีสะเกษ เขต 3
              ระดับช่วงชั้น   
ทุกช่วงชั้น
              รายละเอียดสื่อ
   เป็นสื่อมัลติมีเดีย (Microsoft Producer) ที่นำเสนอเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆ  ได้แก่  เครื่องดีด   เครื่องสี  เครื่องตี  เครื่องเป่า  ประกอบด้วยเนื้อหา  แบบฝึก  แบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

          -> สื่อเรื่อง  เครื่องดนตรีไทย  
               ผู้จัดทำ   นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านมะขาม  สพท.ศรีสะเกษ เขต 3
               ระดับช่วงชั้น   
ทุกช่วงชั้น
               รายละเอียดสื่อ   
  เป็นสื่อแบบเว็บเพจ ที่นำเสนอเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆ  ได้แก่  เครื่องดีด   เครื่องสี  เครื่องตี  เครื่องเป่า  ประกอบด้วยเนื้อหา และ แบทดสอบ

          -> สื่อเรื่อง    เครื่องดนตรีไทย   
               ผู้จัดทำ  
นายณรงค์ศักดิ์  พลภักดี  ครูโรงเรียนบ้านมะขาม  สพท.ศรีสะเกษ เขต 3
               ระดับช่วงชั้น   
ทุกช่วงชั้น
               รายละเอียดสื่อ
     เป็นสื่อมัลติมีเดีย(ไฟล์ .swf) ที่นำเสนอเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆ  ได้แก่  เครื่องดีด   เครื่องสี  เครื่องตี  เครื่องเป่า  ประกอบด้วยเนื้อหา   แบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
           
-> สื่อเรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
                
ผู้จัดทำ   คุณครูแสงชัย  เตารัตน์               
                                โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม     สพท.ศรีสะเกษ เขต 3
                  
ระดับช่วงชั้น   เหมาะสมกับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 1 - 2
                  รายละเอียดสื่อ  เป็นสื่อมัลติมีเดีย ที่น่าสนใจ  นำเสนอเกี่ยวกับความหมาย  องค์ประกอบพื้นฐานการทำงาน   อุปกรณ์ต่างๆ  และแบบทดสอบ 
                        

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..  . . .

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Cell Phones

เริ่มนับ 14  กุมภาพันธ์  2550