ด

ดง (ป่า)

ดง

ดราฟต์

ฉบับ, ใบ

ด้วง (เครื่องดักสัตว์)

คัน

ดวงใจ, ใจ, หัวใจ (นามธรรม)

ดวง

ดวงตรา

ดวง

ดวงตราไปรษณียากร, แสตมป์

ดวง

ดวงตา

ดวง

ดวงวิญญาณ, วิญญาณ

ดวง

ดวด (การเล่น)

กระดาน

ดวด (เครื่องเล่น)

ชุด, สำรับ

ดอกจอก (ชื่อลายชนิดหนึ่ง)

ดอก

ดอกจอก, ดอกไม้จีบ (เครื่องประดับแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์)

ดอก

ดอกจัน (เครื่องหมาย)

ตัว

ดอกจันทน์ (เครื่องเทศ)

ดอก

ดอกไม้

ดอก; ช่อ; พวง

ดอกไม้จันทน์

ช่อ

ดอกไม้จีบ, ดอกจอก (เครื่องประดับแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์)

ดอก

ดอกไม้เทียน

ดอก

ดอกไม้น้ำ

ดอก, ตัว

ดอกไม้พุ่ม

ต้น

ดอกไม้รุ่ง

ขด

ดอกไม้ไหว

ดอก

ดอกสว่าน

ดอก

ดอง, ดองฉาย, ดองหาย, กระดองหาย, ขอฉาย, คันฉาย

คัน

ดั้ง (เครื่องป้องกันอาวุธ)

อัน

ดั้งจมูก

ดั้ง

ดากตะบัน

ดาก

ดาดฟ้า

ดาดฟ้า, แห่ง

ด่าน

ด่าน

ดาบ

เล่ม

ดาบส

ตน

ด้าย

เส้น; เรียกตามลักษณะ หรือลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น กลุ่ม เข็ด ไจ หลอด

ดารา

ดวง

ดาล (กลอนประตู หน้าต่าง)

ตัว, อัน

ดาว

ดวง

ดาวตก, ผีพุ่งไต้

ดวง

ดาวเทียม

ดวง

ดินสอ

แท่ง

ดิ้ว

เล่ม, อัน

ดี, ถุงน้ำดี (อวัยวะคน)

ถุง

ดี (อวัยวะสัตว์)

ดี

ดีปลี

ดอก

ดุม (ส่วนของล้อเกวียนหรือล้อรถ)

ดุม

ดุม, กระดุม, ลูกกระดุม, ลูกดุม

เม็ด; สำรับ

เดือย (แกนที่ยื่นออกมา)

อัน

เดือย (อวัยวะของไก่ อยู่ด้านหลังแข้ง)

เดือย

แดน

แดน

โดม (หลังคาแบบหนึ่ง)

โดม

ไดนาโม

ลูก