ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ  (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา  (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน  (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร  (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...  (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธ...  (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.)
ทั้งหมด >>
เร่งรัดการดำเนินการทาวินัย  (9 สิงหาคม 2562, 16:02 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2562  (1 สิงหาคม 2562, 10:03 น.)
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรท...  (8 กรกฎาคม 2562, 11:58 น.)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้า...  (8 กรกฎาคม 2562, 12:00 น.)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น...  (5 กรกฎาคม 2562, 10:38 น.)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (4 กรกฎาคม 2562, 09:02 น.)
การรายงานข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  (25 มิถุนายน 2562, 10:39 น.)
ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ...  (25 มิถุนายน 2562, 18:33 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ...  (18 มิถุนายน 2562, 13:41 น.)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (12 มิถุนายน 2562, 11:12 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษ...  (5 มิถุนายน 2562, 12:53 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา...  (5 มิถุนายน 2562, 12:55 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนขึ้น...  (25 พฤษภาคม 2562, 18:42 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้ง...  (25 พฤษภาคม 2562, 18:43 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้ายฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำ...  (25 พฤษภาคม 2562, 18:44 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เ...  (25 พฤษภาคม 2562, 21:32 น.)
ประกาศรายชื่อผู้บคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพ...  (24 พฤษภาคม 2562, 16:28 น.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...  (23 พฤษภาคม 2562, 13:32 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  (23 พฤษภาคม 2562, 14:44 น.)
มาตราการในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  (23 พฤษภาคม 2562, 13:32 น.)
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  (10 พฤษภาคม 2562, 15:20 น.)
ประกาศ สพป.ศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร...  (3 พฤษภาคม 2562, 15:54 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคลาก...  (30 เมษายน 2562, 15:46 น.)
ประกาศ สพป.ศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร...  (3 เมษายน 2562, 22:15 น.)
การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคล...  (2 เมษายน 2562, 09:38 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2562   (21 กุมภาพันธ์ 2562, 14:06 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562  (28 ธันวาคม 2561, 09:52 น.)
ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่  (28 ธันวาคม 2561, 09:48 น.)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบป...  (28 พฤศจิกายน 2561, 14:56 น.)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.ศรี...  (26 พฤศจิกายน 2561, 18:40 น.)
ทั้งหมด >>
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  (8 สิงหาคม 2562, 11:22 น.)
เชิญประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   (6 สิงหาคม 2562, 16:47 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาแ...  (1 สิงหาคม 2562, 11:40 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...  (24 กรกฎาคม 2562, 16:31 น.)
แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ...  (8 กรกฎาคม 2562, 17:03 น.)
ข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปี 2562  (2 กรกฎาคม 2562, 16:43 น.)
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562   (28 มิถุนายน 2562, 11:29 น.)
สำรวจ/ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับ การเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุน...  (4 มิถุนายน 2562, 13:51 น.)
การตรวจสอบการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักง...  (16 พฤษภาคม 2562, 09:28 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค...  (13 พฤษภาคม 2562, 15:27 น.)
การจัดทำแผนเพิ่มแระสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (7 พฤษภาคม 2562, 15:11 น.)
การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (3 พฤษภาคม 2562, 11:11 น.)
กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ  (23 เมษายน 2562, 16:18 น.)
เผยแพร่แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา...  (22 เมษายน 2562, 10:33 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ  (4 เมษายน 2562, 16:14 น.)
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  (14 มีนาคม 2562, 09:37 น.)
ขอรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)  (14 มีนาคม 2562, 09:39 น.)
การรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับสถานศึ...  (7 ธันวาคม 2561, 16:58 น.)
สำรวจความต้องการที่นอนยางพารา และเบาะยางพาราสำหรับโรงยิม  (21 พฤศจิกายน 2561, 13:57 น.)
สำรวจความต้องการที่นอนยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และที่นอนยางพาราในห้องพยาบาล   (21 พฤศจิกายน 2561, 13:58 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  (5 พฤศจิกายน 2561, 16:51 น.)
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (25 ตุลาคม 2561, 15:31 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   (25 ตุลาคม 2561, 15:31 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  (24 ตุลาคม 2561, 14:49 น.)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (24 ตุลาคม 2561, 14:50 น.)
การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ช่วงที่ 2  (3 ตุลาคม 2561, 10:47 น.)
การแจ้งกรอบวงเงินงบลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (25 กันยายน 2561, 09:38 น.)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ...  (21 กันยายน 2561, 14:54 น.)
จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุ...  (19 กันยายน 2561, 14:13 น.)
จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  (14 กันยายน 2561, 09:00 น.)
ทั้งหมด >>
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562  (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น.)
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   (21 มิถุนายน 2562, 08:56 น.)
คู่มือการจัดทำโครงงานนักเรียน สพป.ศก.3  (20 มิถุนายน 2562, 14:03 น.)
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561  (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1  (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา  (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน  (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑  (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561  (16 มีนาคม 2561, 10:38 น.)
การประชุมการประเมินผล การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน พุ...  (13 มีนาคม 2561, 16:21 น.)
อบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูง  (13 มีนาคม 2561, 16:28 น.)
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561  (8 มีนาคม 2561, 09:51 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)  (6 มีนาคม 2561, 09:58 น.)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  (6 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาดีเด่นฯ  (6 มีนาคม 2561, 15:47 น.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  (5 มีนาคม 2561, 09:34 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั้นความรู้เบื้อง...  (5 มีนาคม 2561, 09:49 น.)
สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ  (2 มีนาคม 2561, 08:53 น.)
การจัดงานสัปดาห์เผยเเพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:03 น.)
การจัดกิจกรรมระลึกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:15 น.)
กำหนดโครงการ คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 14:55 น.)
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:16 น.)
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2560 (ระดับจังหวัด)  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:30 น.)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนในสังกัดสนับสนุนและดูแลพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 18:18 น.)
การแข่งขันฟุตบอลลีกยุวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561  (1 กุมภาพันธ์ 2561, 10:52 น.)
การรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน  (31 มกราคม 2561, 16:37 น.)
ทั้งหมด >>
การติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  (6 สิงหาคม 2562, 14:24 น.)
พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"  (6 สิงหาคม 2562, 15:29 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร (ร.ร.สุจริต) รุ่น 5  (5 สิงหาคม 2562, 17:06 น.)
การประกวด Best Practices การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  (5 สิงหาคม 2562, 17:08 น.)
แจ้งจัดสรรเอกสารหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้  (1 สิงหาคม 2562, 10:17 น.)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ...  (1 สิงหาคม 2562, 10:20 น.)
การจัดทำเอกสารประกอบการจัดสรรงบลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ปีงบประมาณ 2562  (1 สิงหาคม 2562, 10:22 น.)
การทดสอบความรู้วิทย์ คณิต ระดับประถมศึกษา ปี 62  (26 กรกฎาคม 2562, 18:33 น.)
การประกวดโครงงาน "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ" ปี 62  (26 กรกฎาคม 2562, 18:35 น.)
การทดสอบความรู้วิทย์ คณิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 62  (26 กรกฎาคม 2562, 18:36 น.)
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์ คณิต ปี 62  (26 กรกฎาคม 2562, 18:38 น.)
รับสมัครนักเรียนกลุ่ม ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทาลับ ปี กศ. 63  (26 กรกฎาคม 2562, 18:40 น.)
การคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์คณิต ปี 62  (26 กรกฎาคม 2562, 18:41 น.)
การอบรมหลักสูตร การจัดการองค์ความรู้ ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ รุ่นที่ 5  (26 กรกฎาคม 2562, 18:43 น.)
การพัฒนาระบบข้อมูล (Big data) เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (23 กรกฎาคม 2562, 21:08 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกล DLTV / DLIT  (23 กรกฎาคม 2562, 21:10 น.)
ขอความร่วมมือจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  (19 กรกฎาคม 2562, 05:08 น.)
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการ Boot Camp หลักสูตร Boot Camp Turbo  (19 กรกฎาคม 2562, 05:37 น.)
การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563  (19 กรกฎาคม 2562, 05:41 น.)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน  (15 กรกฎาคม 2562, 14:02 น.)
การดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  (15 กรกฎาคม 2562, 14:36 น.)
แจ้งผลการตัดเลือกผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดา...  (10 กรกฎาคม 2562, 19:35 น.)
จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ  (9 กรกฎาคม 2562, 09:37 น.)
การรับสมัครคัดเลือก ร.ร.ต้นแบบโครงการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256...  (2 กรกฎาคม 2562, 01:04 น.)
สำรวจความต้องการหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43  (2 กรกฎาคม 2562, 09:39 น.)
การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562  (2 กรกฎาคม 2562, 11:04 น.)
การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ปี 2562  (2 กรกฎาคม 2562, 13:23 น.)
การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 พ.ศ.2562  (2 กรกฎาคม 2562, 15:40 น.)
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10  (2 กรกฎาคม 2562, 18:03 น.)
การแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ  (28 มิถุนายน 2562, 16:26 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2562  (6 สิงหาคม 2562, 10:36 น.)
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 62  (6 สิงหาคม 2562, 14:34 น.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  (2 สิงหาคม 2562, 10:40 น.)
บก 06 จำนวน 4 รายการ 4 โรงเรียน โดยวิธีคัดเลือก  (2 สิงหาคม 2562, 10:41 น.)
ซื้อครุภณฑ์การศึกษา 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  (2 สิงหาคม 2562, 10:42 น.)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ  (15 กรกฎาคม 2562, 15:52 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ  (15 กรกฎาคม 2562, 15:53 น.)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  (11 กรกฎาคม 2562, 08:43 น.)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน  (5 กรกฎาคม 2562, 08:55 น.)
ราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน  (4 กรกฎาคม 2562, 13:33 น.)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน  (4 กรกฎาคม 2562, 13:34 น.)
เกณฑ์คุณลักษณะระบบคอมพิวเตอร์  (4 กรกฎาคม 2562, 15:23 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ  (10 เมษายน 2562, 08:49 น.)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ  (10 เมษายน 2562, 08:50 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ  (2 เมษายน 2562, 11:33 น.)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล จำนวน 4 รายการ  (2 เมษายน 2562, 11:37 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 5 รายการ  (2 เมษายน 2562, 11:39 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 9 รายการ  (2 เมษายน 2562, 11:41 น.)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 รายการ  (2 เมษายน 2562, 11:42 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล  (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:37 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:43 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดโรงเรียน  (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:47 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:50 น.)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล  (21 กุมภาพันธ์ 2562, 09:57 น.)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์และอุกรณ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  (21 กุมภาพันธ์ 2562, 09:58 น.)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  (21 กุมภาพันธ์ 2562, 09:58 น.)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน  (21 กุมภาพันธ์ 2562, 09:59 น.)
ราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดีย จำนวน 4 เครื่อง  (17 มกราคม 2562, 16:08 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดีย จำนวน 4 เครื่อง  (17 มกราคม 2562, 16:11 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 3 รายการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ...  (18 ธันวาคม 2561, 16:13 น.)
ทั้งหมด >>
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ  (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน  (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ  (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)  (4 ธันวาคม 2561, 15:32 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกเพชร  (1 ธันวาคม 2561, 10:14 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร  (23 พฤศจิกายน 2561, 16:29 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...  (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่  (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง  (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...  (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑  (6 สิงหาคม 2562, 15:05 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนเด็กออทิสติก”  (2 สิงหาคม 2562, 09:57 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ...  (2 สิงหาคม 2562, 10:19 น.)
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Services)  (2 สิงหาคม 2562, 15:40 น.)
รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (2 สิงหาคม 2562, 15:43 น.)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒  (2 สิงหาคม 2562, 15:47 น.)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทย...  (2 สิงหาคม 2562, 16:35 น.)
การรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อจัดทำเป็น “วารสารวิชาการ สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๒”  (26 กรกฎาคม 2562, 14:57 น.)
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ ๒  (26 กรกฎาคม 2562, 15:01 น.)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๒  (24 กรกฎาคม 2562, 09:34 น.)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๒  (24 กรกฎาคม 2562, 09:37 น.)
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี ๒๕๖๒  (24 กรกฎาคม 2562, 09:40 น.)
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒  (23 กรกฎาคม 2562, 09:15 น.)
การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี ๒๕๖๒   (23 กรกฎาคม 2562, 09:28 น.)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   (23 กรกฎาคม 2562, 09:33 น.)
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563  (10 กรกฎาคม 2562, 11:16 น.)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักง...  (4 กรกฎาคม 2562, 14:39 น.)
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี ๒๕๖๒  (4 กรกฎาคม 2562, 14:44 น.)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักง...  (2 กรกฎาคม 2562, 17:43 น.)
โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๙) และโครงการ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ป...  (2 กรกฎาคม 2562, 17:52 น.)
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  (25 มิถุนายน 2562, 17:58 น.)
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ”  (24 มิถุนายน 2562, 08:48 น.)
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”  (24 มิถุนายน 2562, 08:49 น.)
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”  (24 มิถุนายน 2562, 08:50 น.)
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม  (24 มิถุนายน 2562, 08:52 น.)
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562  (24 มิถุนายน 2562, 15:41 น.)
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริการเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) ...  (24 มิถุนายน 2562, 15:47 น.)
โครงการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเกตบอล  (24 มิถุนายน 2562, 15:53 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร “เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการ...  (24 มิถุนายน 2562, 15:59 น.)
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...  (10 มิถุนายน 2562, 17:48 น.)
ทั้งหมด >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1