ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ  (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา  (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน  (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร  (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...  (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธ...  (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.)
ทั้งหมด >>
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2562   (21 กุมภาพันธ์ 2562, 14:06 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562  (28 ธันวาคม 2561, 09:52 น.)
ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่  (28 ธันวาคม 2561, 09:48 น.)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบป...  (28 พฤศจิกายน 2561, 14:56 น.)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.ศรี...  (26 พฤศจิกายน 2561, 18:40 น.)
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทร...  (23 พฤศจิกายน 2561, 11:13 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค...  (22 พฤศจิกายน 2561, 16:21 น.)
ดาวน์โหลด วีดีทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว...  (19 ตุลาคม 2561, 16:19 น.)
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑...  (24 สิงหาคม 2561, 14:41 น.)
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1  (23 สิงหาคม 2561, 15:11 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (23 สิงหาคม 2561, 16:02 น.)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (17 สิงหาคม 2561, 13:41 น.)
คู่มือการประเมินและโปรแกรม logbook  (17 สิงหาคม 2561, 13:54 น.)
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1  (14 สิงหาคม 2561, 17:35 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแบบโครงงานกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ ๒๑”   (10 สิงหาคม 2561, 13:19 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู   (7 สิงหาคม 2561, 15:46 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบงานสารบรรณของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้า...  (7 สิงหาคม 2561, 15:48 น.)
สำรวจข้าราชการครูประสงค์ที่จะอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้...  (6 สิงหาคม 2561, 19:20 น.)
โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (2 สิงหาคม 2561, 12:18 น.)
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1  (2 สิงหาคม 2561, 15:12 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลาก...  (2 สิงหาคม 2561, 16:46 น.)
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒  (2 สิงหาคม 2561, 17:16 น.)
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   (2 สิงหาคม 2561, 17:18 น.)
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  (1 สิงหาคม 2561, 16:20 น.)
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2561  (26 กรกฎาคม 2561, 15:33 น.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม 3...  (24 กรกฎาคม 2561, 13:10 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง องค์ประกอบ ตัวชี้วัดและค่าคะแนนในการพิจารณาจัดบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ...  (24 กรกฎาคม 2561, 17:05 น.)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทย...  (23 กรกฎาคม 2561, 16:44 น.)
การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลศาสตราจ...  (20 กรกฎาคม 2561, 20:59 น.)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้...  (18 กรกฎาคม 2561, 14:16 น.)
ทั้งหมด >>
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  (14 มีนาคม 2562, 09:37 น.)
ขอรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)  (14 มีนาคม 2562, 09:39 น.)
การรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับสถานศึ...  (7 ธันวาคม 2561, 16:58 น.)
สำรวจความต้องการที่นอนยางพารา และเบาะยางพาราสำหรับโรงยิม  (21 พฤศจิกายน 2561, 13:57 น.)
สำรวจความต้องการที่นอนยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และที่นอนยางพาราในห้องพยาบาล   (21 พฤศจิกายน 2561, 13:58 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  (5 พฤศจิกายน 2561, 16:51 น.)
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (25 ตุลาคม 2561, 15:31 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   (25 ตุลาคม 2561, 15:31 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  (24 ตุลาคม 2561, 14:49 น.)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (24 ตุลาคม 2561, 14:50 น.)
การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ช่วงที่ 2  (3 ตุลาคม 2561, 10:47 น.)
การแจ้งกรอบวงเงินงบลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (25 กันยายน 2561, 09:38 น.)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ...  (21 กันยายน 2561, 14:54 น.)
จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุ...  (19 กันยายน 2561, 14:13 น.)
จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  (14 กันยายน 2561, 09:00 น.)
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้...  (4 กันยายน 2561, 16:15 น.)
การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอนป...  (27 สิงหาคม 2561, 08:44 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโ...  (27 สิงหาคม 2561, 16:01 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒ...  (27 สิงหาคม 2561, 16:01 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...  (27 สิงหาคม 2561, 08:44 น.)
จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีห...  (23 สิงหาคม 2561, 16:50 น.)
อนุมัติการจัดสรรค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเอง ...  (17 สิงหาคม 2561, 08:55 น.)
การประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2561  (15 สิงหาคม 2561, 15:59 น.)
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2   (10 สิงหาคม 2561, 08:46 น.)
สำรวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  (16 กรกฎาคม 2561, 13:52 น.)
อนุมัติจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามรโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำป...  (16 กรกฎาคม 2561, 15:01 น.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้...  (25 มิถุนายน 2561, 14:09 น.)
แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน  (15 มิถุนายน 2561, 16:52 น.)
การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผุ้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีง...  (13 มิถุนายน 2561, 13:10 น.)
การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปี 2561  (28 พฤษภาคม 2561, 15:15 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561  (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1  (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา  (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน  (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑  (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561  (16 มีนาคม 2561, 10:38 น.)
การประชุมการประเมินผล การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน พุ...  (13 มีนาคม 2561, 16:21 น.)
อบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูง  (13 มีนาคม 2561, 16:28 น.)
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561  (8 มีนาคม 2561, 09:51 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)  (6 มีนาคม 2561, 09:58 น.)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  (6 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาดีเด่นฯ  (6 มีนาคม 2561, 15:47 น.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  (5 มีนาคม 2561, 09:34 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั้นความรู้เบื้อง...  (5 มีนาคม 2561, 09:49 น.)
สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ  (2 มีนาคม 2561, 08:53 น.)
การจัดงานสัปดาห์เผยเเพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:03 น.)
การจัดกิจกรรมระลึกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:15 น.)
กำหนดโครงการ คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 14:55 น.)
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:16 น.)
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2560 (ระดับจังหวัด)  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:30 น.)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนในสังกัดสนับสนุนและดูแลพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 18:18 น.)
การแข่งขันฟุตบอลลีกยุวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561  (1 กุมภาพันธ์ 2561, 10:52 น.)
การรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน  (31 มกราคม 2561, 16:37 น.)
การอบรมอาสวาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬา (กีฬาเซปักตะกร้อ และกรีฑา)  (30 มกราคม 2561, 17:25 น.)
การรณรงค์ สร้างกระทรวงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561  (29 มกราคม 2561, 13:47 น.)
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลบนไทน์  (25 มกราคม 2561, 10:59 น.)
ทั้งหมด >>
จดหมายข่าวส่งเสริมการวิจัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4  (15 มีนาคม 2562, 15:42 น.)
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน   (18 มีนาคม 2562, 11:24 น.)
มอบสื่อ "พลังแผ่นดิน " เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้   (12 มีนาคม 2562, 00:23 น.)
จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (12 มีนาคม 2562, 00:40 น.)
แจ้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  (12 มีนาคม 2562, 01:26 น.)
การนิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  (12 มีนาคม 2562, 01:31 น.)
เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  (12 มีนาคม 2562, 01:35 น.)
แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561  (12 มีนาคม 2562, 02:02 น.)
สาร นิเทศฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (12 มีนาคม 2562, 13:32 น.)
การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  (31 มกราคม 2562, 11:16 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ปี 62  (25 มกราคม 2562, 16:57 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1  (25 มกราคม 2562, 01:00 น.)
การนิเทศติดตาม การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561  (22 มกราคม 2562, 14:10 น.)
แก้ไขภาพการอ่านการเขียน ป.๕ (มกราคม ๒๕๖๒)  (21 มกราคม 2562, 09:36 น.)
เครื่องมือวัดและประเมินผลการอ่านและการเขียน ป.1 -ป.6 และPISA ม.1 - ม.3  (21 มกราคม 2562, 09:38 น.)
ประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ  (17 มกราคม 2562, 21:04 น.)
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562  (15 มกราคม 2562, 17:43 น.)
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561  (14 มกราคม 2562, 10:41 น.)
การแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ปี 62 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ฯ  (10 มกราคม 2562, 15:12 น.)
การดำเนินงานโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ปี 2561  (9 มกราคม 2562, 15:37 น.)
แจ้งข้อมูลเข้าใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับ ม.3  (2 มกราคม 2562, 12:00 น.)
การรณรงค์จัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา  (28 ธันวาคม 2561, 12:03 น.)
รับสมัครเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนสุขภาวะ  (28 ธันวาคม 2561, 12:05 น.)
การแข่งขันคณิตศาสตร์ และคณิตคิดเร็ว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 62  (28 ธันวาคม 2561, 12:11 น.)
โครงการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ (MATH CONTEST 2018) ครั้งที่ 27  (28 ธันวาคม 2561, 12:28 น.)
โครงการแลกเปลี่ยน YUF  (28 ธันวาคม 2561, 14:27 น.)
การแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท ครั้งที่ 3 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (28 ธันวาคม 2561, 14:46 น.)
ขอเชิญประธาน กพศ. ประชุมเตรียมการคัดเลือก ร.ร.คุณภาพประจำตำบล  (14 ธันวาคม 2561, 12:20 น.)
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2562  (12 ธันวาคม 2561, 16:28 น.)
การสำรวจข้อมูลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562  (29 พฤศจิกายน 2561, 17:17 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล  (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:37 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:43 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดโรงเรียน  (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:47 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:50 น.)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล  (21 กุมภาพันธ์ 2562, 09:57 น.)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์และอุกรณ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  (21 กุมภาพันธ์ 2562, 09:58 น.)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  (21 กุมภาพันธ์ 2562, 09:58 น.)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน  (21 กุมภาพันธ์ 2562, 09:59 น.)
ราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดีย จำนวน 4 เครื่อง  (17 มกราคม 2562, 16:08 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดีย จำนวน 4 เครื่อง  (17 มกราคม 2562, 16:11 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 3 รายการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ...  (18 ธันวาคม 2561, 16:13 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  (12 ธันวาคม 2561, 14:57 น.)
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร  (7 ธันวาคม 2561, 14:24 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (27 พฤศจิกายน 2561, 14:46 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (21 พฤศจิกายน 2561, 15:59 น.)
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  (15 พฤศจิกายน 2561, 08:43 น.)
ราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ   (13 พฤศจิกายน 2561, 09:27 น.)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  (12 พฤศจิกายน 2561, 14:11 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561  (24 ตุลาคม 2561, 14:51 น.)
พื้นที่พิเศษ  (10 ตุลาคม 2561, 13:48 น.)
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ  (26 กันยายน 2561, 15:55 น.)
ส่งเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนาครูุรูปแบบครบวงจร ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561  (17 กันยายน 2561, 17:29 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโต๊ะ -เก้าอี้นักเรียน  (15 กันยายน 2561, 17:21 น.)
ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 2  (12 กันยายน 2561, 09:28 น.)
ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนกันยายน 2561  (5 กันยายน 2561, 09:34 น.)
เรื่องประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 รายการ  (30 สิงหาคม 2561, 19:25 น.)
ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนสิงหาคม 2561  (8 สิงหาคม 2561, 14:17 น.)
แนวปฏิบัติในการส่งใช้เงินยืมหรือขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ  (5 กรกฎาคม 2561, 09:07 น.)
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล มิ.ย.61 โอนเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61  (25 มิถุนายน 2561, 09:44 น.)
ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (15 มิถุนายน 2561, 14:17 น.)
ทั้งหมด >>
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ  (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน  (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ  (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)  (4 ธันวาคม 2561, 15:32 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกเพชร  (1 ธันวาคม 2561, 10:14 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร  (23 พฤศจิกายน 2561, 16:29 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...  (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่  (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง  (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...  (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๒  (19 มีนาคม 2562, 10:42 น.)
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒  (19 มีนาคม 2562, 11:32 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  (8 มีนาคม 2562, 14:36 น.)
การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (11 มีนาคม 2562, 15:20 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  (8 มีนาคม 2562, 14:56 น.)
ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษ...  (8 มีนาคม 2562, 14:56 น.)
ทั้งหมด >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1