ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
ทั้งหมด >>
เร่งรัดการดำเนินการทาวินัย   (9 สิงหาคม 2562, 16:02 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2562   (1 สิงหาคม 2562, 10:03 น.)
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรท...   (8 กรกฎาคม 2562, 11:58 น.)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้า...   (8 กรกฎาคม 2562, 12:00 น.)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น...   (5 กรกฎาคม 2562, 10:38 น.)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   (4 กรกฎาคม 2562, 09:02 น.)
การรายงานข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ   (25 มิถุนายน 2562, 10:39 น.)
ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ...   (25 มิถุนายน 2562, 18:33 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ...   (18 มิถุนายน 2562, 13:41 น.)
ทั้งหมด >>
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   (8 สิงหาคม 2562, 11:22 น.)
เชิญประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   (6 สิงหาคม 2562, 16:47 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาแ...   (1 สิงหาคม 2562, 11:40 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...   (24 กรกฎาคม 2562, 16:31 น.)
แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ...   (8 กรกฎาคม 2562, 17:03 น.)
ข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปี 2562   (2 กรกฎาคม 2562, 16:43 น.)
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562   (28 มิถุนายน 2562, 11:29 น.)
สำรวจ/ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับ การเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุน...   (4 มิถุนายน 2562, 13:51 น.)
การตรวจสอบการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักง...   (16 พฤษภาคม 2562, 09:28 น.)
ทั้งหมด >>
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562   (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น.)
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   (21 มิถุนายน 2562, 08:56 น.)
คู่มือการจัดทำโครงงานนักเรียน สพป.ศก.3   (20 มิถุนายน 2562, 14:03 น.)
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561   (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1   (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา   (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน   (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน   (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
ทั้งหมด >>
การติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี   (6 สิงหาคม 2562, 14:24 น.)
พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"   (6 สิงหาคม 2562, 15:29 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร (ร.ร.สุจริต) รุ่น 5   (5 สิงหาคม 2562, 17:06 น.)
การประกวด Best Practices การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   (5 สิงหาคม 2562, 17:08 น.)
แจ้งจัดสรรเอกสารหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้   (1 สิงหาคม 2562, 10:17 น.)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ...   (1 สิงหาคม 2562, 10:20 น.)
การจัดทำเอกสารประกอบการจัดสรรงบลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ปีงบประมาณ 2562   (1 สิงหาคม 2562, 10:22 น.)
การทดสอบความรู้วิทย์ คณิต ระดับประถมศึกษา ปี 62   (26 กรกฎาคม 2562, 18:33 น.)
การประกวดโครงงาน "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ" ปี 62   (26 กรกฎาคม 2562, 18:35 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2562   (6 สิงหาคม 2562, 10:36 น.)
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 62   (6 สิงหาคม 2562, 14:34 น.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก   (2 สิงหาคม 2562, 10:40 น.)
บก 06 จำนวน 4 รายการ 4 โรงเรียน โดยวิธีคัดเลือก   (2 สิงหาคม 2562, 10:41 น.)
ซื้อครุภณฑ์การศึกษา 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก   (2 สิงหาคม 2562, 10:42 น.)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ   (15 กรกฎาคม 2562, 15:52 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ   (15 กรกฎาคม 2562, 15:53 น.)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ   (11 กรกฎาคม 2562, 08:43 น.)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน   (5 กรกฎาคม 2562, 08:55 น.)
ทั้งหมด >>
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ   (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน   (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ   (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)   (4 ธันวาคม 2561, 15:32 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกเพชร   (1 ธันวาคม 2561, 10:14 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร   (23 พฤศจิกายน 2561, 16:29 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...   (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่   (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ทั้งหมด >>
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 62   (6 สิงหาคม 2562, 14:50 น.)
ทั้งหมด >>
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑   (6 สิงหาคม 2562, 15:05 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนเด็กออทิสติก”   (2 สิงหาคม 2562, 09:57 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ...   (2 สิงหาคม 2562, 10:19 น.)
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Services)   (2 สิงหาคม 2562, 15:40 น.)
รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   (2 สิงหาคม 2562, 15:43 น.)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒   (2 สิงหาคม 2562, 15:47 น.)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทย...   (2 สิงหาคม 2562, 16:35 น.)
การรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อจัดทำเป็น “วารสารวิชาการ สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๒”   (26 กรกฎาคม 2562, 14:57 น.)
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ ๒   (26 กรกฎาคม 2562, 15:01 น.)
ทั้งหมด >>
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาData Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   (20 มิถุนายน 2562, 11:40 น.)
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)ในสถานศึกษา   (10 เมษายน 2562, 11:56 น.)
ทั้งหมด >>
ทั้งหมด >>
ทั้งหมด >>