การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร   (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ทั้งหมด >>
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2562   (21 กุมภาพันธ์ 2562, 14:06 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562   (28 ธันวาคม 2561, 09:52 น.)
ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่   (28 ธันวาคม 2561, 09:48 น.)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบป...   (28 พฤศจิกายน 2561, 14:56 น.)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.ศรี...   (26 พฤศจิกายน 2561, 18:40 น.)
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทร...   (23 พฤศจิกายน 2561, 11:13 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค...   (22 พฤศจิกายน 2561, 16:21 น.)
ดาวน์โหลด วีดีทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว...   (19 ตุลาคม 2561, 16:19 น.)
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑...   (24 สิงหาคม 2561, 14:41 น.)
ทั้งหมด >>
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   (14 มีนาคม 2562, 09:37 น.)
ขอรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)   (14 มีนาคม 2562, 09:39 น.)
การรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับสถานศึ...   (7 ธันวาคม 2561, 16:58 น.)
สำรวจความต้องการที่นอนยางพารา และเบาะยางพาราสำหรับโรงยิม   (21 พฤศจิกายน 2561, 13:57 น.)
สำรวจความต้องการที่นอนยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และที่นอนยางพาราในห้องพยาบาล   (21 พฤศจิกายน 2561, 13:58 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1   (5 พฤศจิกายน 2561, 16:51 น.)
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (25 ตุลาคม 2561, 15:31 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   (25 ตุลาคม 2561, 15:31 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   (24 ตุลาคม 2561, 14:49 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561   (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1   (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา   (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน   (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน   (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ   (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑   (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
ทั้งหมด >>
จัดทำแบบประเมินคุณภาพ โรงเรียนประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2561   (22 มีนาคม 2562, 16:02 น.)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ระบบประกันคุณภาพภายใน   (22 มีนาคม 2562, 17:13 น.)
กิจกรรมค่าย "เล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้"   (22 มีนาคม 2562, 17:18 น.)
ประกาศรายชื่อ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล   (19 มีนาคม 2562, 16:05 น.)
นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์   (19 มีนาคม 2562, 17:14 น.)
จดหมายข่าวส่งเสริมการวิจัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4   (15 มีนาคม 2562, 15:42 น.)
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน   (18 มีนาคม 2562, 11:24 น.)
มอบสื่อ "พลังแผ่นดิน " เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้   (12 มีนาคม 2562, 00:23 น.)
จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   (12 มีนาคม 2562, 00:40 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล   (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:37 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:43 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดโรงเรียน   (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:47 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:50 น.)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล   (21 กุมภาพันธ์ 2562, 09:57 น.)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์และอุกรณ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   (21 กุมภาพันธ์ 2562, 09:58 น.)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์   (21 กุมภาพันธ์ 2562, 09:58 น.)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน   (21 กุมภาพันธ์ 2562, 09:59 น.)
ราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดีย จำนวน 4 เครื่อง   (17 มกราคม 2562, 16:08 น.)
ทั้งหมด >>
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ   (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน   (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ   (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)   (4 ธันวาคม 2561, 15:32 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกเพชร   (1 ธันวาคม 2561, 10:14 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร   (23 พฤศจิกายน 2561, 16:29 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...   (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่   (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ทั้งหมด >>
ทั้งหมด >>
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๒   (20 มีนาคม 2562, 17:55 น.)
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒   (20 มีนาคม 2562, 17:37 น.)
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์   (20 มีนาคม 2562, 17:59 น.)
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๒   (19 มีนาคม 2562, 10:42 น.)
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒   (19 มีนาคม 2562, 11:32 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   (8 มีนาคม 2562, 14:36 น.)
การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   (11 มีนาคม 2562, 15:20 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑   (8 มีนาคม 2562, 14:56 น.)
ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษ...   (8 มีนาคม 2562, 14:56 น.)
ทั้งหมด >>
ทั้งหมด >>
ทั้งหมด >>
ทั้งหมด >>