ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
ทั้งหมด >>
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ   (10 พฤษภาคม 2562, 15:20 น.)
ประกาศ สพป.ศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร...   (3 พฤษภาคม 2562, 15:54 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคลาก...   (30 เมษายน 2562, 15:46 น.)
ประกาศ สพป.ศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร...   (3 เมษายน 2562, 22:15 น.)
การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคล...   (2 เมษายน 2562, 09:38 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2562   (21 กุมภาพันธ์ 2562, 14:06 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562   (28 ธันวาคม 2561, 09:52 น.)
ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่   (28 ธันวาคม 2561, 09:48 น.)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบป...   (28 พฤศจิกายน 2561, 14:56 น.)
ทั้งหมด >>
การตรวจสอบการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักง...   (16 พฤษภาคม 2562, 09:28 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค...   (13 พฤษภาคม 2562, 15:27 น.)
การจัดทำแผนเพิ่มแระสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   (7 พฤษภาคม 2562, 15:11 น.)
การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   (3 พฤษภาคม 2562, 11:11 น.)
กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ   (23 เมษายน 2562, 16:18 น.)
เผยแพร่แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา...   (22 เมษายน 2562, 10:33 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ   (4 เมษายน 2562, 16:14 น.)
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   (14 มีนาคม 2562, 09:37 น.)
ขอรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)   (14 มีนาคม 2562, 09:39 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561   (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1   (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา   (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน   (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน   (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ   (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑   (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
ทั้งหมด >>
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   (21 พฤษภาคม 2562, 17:30 น.)
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการใน ร.ร.เรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562   (21 พฤษภาคม 2562, 17:49 น.)
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา   (16 พฤษภาคม 2562, 10:59 น.)
การนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน เทอม 1/2562   (14 พฤษภาคม 2562, 15:13 น.)
การประชุมมอบนโยบาย "แนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562"   (13 พฤษภาคม 2562, 15:47 น.)
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่วีดิทัศน์ในห้องเรียน DLIT การศึกษาพิเศษ   (10 พฤษภาคม 2562, 18:45 น.)
การสมัครเข้าร่วมพัฒนาโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2562   (10 พฤษภาคม 2562, 18:47 น.)
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562   (30 เมษายน 2562, 14:29 น.)
การบันทึกข้อมูลและทำแบบประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ   (30 เมษายน 2562, 16:35 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ   (10 เมษายน 2562, 08:49 น.)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ   (10 เมษายน 2562, 08:50 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ   (2 เมษายน 2562, 11:33 น.)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล จำนวน 4 รายการ   (2 เมษายน 2562, 11:37 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 5 รายการ   (2 เมษายน 2562, 11:39 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 9 รายการ   (2 เมษายน 2562, 11:41 น.)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 รายการ   (2 เมษายน 2562, 11:42 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล   (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:37 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:43 น.)
ทั้งหมด >>
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ   (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน   (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ   (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)   (4 ธันวาคม 2561, 15:32 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกเพชร   (1 ธันวาคม 2561, 10:14 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร   (23 พฤศจิกายน 2561, 16:29 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...   (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่   (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ทั้งหมด >>
ทั้งหมด >>
ขอความร่วมมือส่งผลงานเพื่อประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards   (21 พฤษภาคม 2562, 16:17 น.)
การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒   (21 พฤษภาคม 2562, 16:21 น.)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   (2 พฤษภาคม 2562, 17:38 น.)
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓   (2 พฤษภาคม 2562, 17:42 น.)
การบริการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบบริการสถานศึกษา KSP School   (2 พฤษภาคม 2562, 17:46 น.)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ ๒ ป...   (25 เมษายน 2562, 09:27 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร “สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของ...   (25 เมษายน 2562, 09:32 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร “กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสั...   (25 เมษายน 2562, 09:35 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัด...   (25 เมษายน 2562, 09:36 น.)
ทั้งหมด >>
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)ในสถานศึกษา   (10 เมษายน 2562, 11:56 น.)
ทั้งหมด >>
ทั้งหมด >>
ทั้งหมด >>