รายชื่อค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรที่เอกสารบกพร่อง 10 สค.55
ที่ ชื่อ- สกุล โรงเรียน แก้ไข  
1 นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง ตาอุด ผอ.ยังไม่เซ็นต์ ค่าการศึกษาบุตร
2 นายสุทธิ  อาจอินทร์ ทำนบ 1.ขาดทะเบียนสมรส ค่าการศึกษาบุตร
3 นายประกฎ  ทองลอย โนนใหม่ 1.ขาดทะเบียนสมรส ค่าการศึกษาบุตร
      ผอ.ยังไม่เซ็นต์  
4 นายบุญอยู่  เงางาม โป่ง 1.ขาดทะเบียนสมรส ค่าการศึกษาบุตร
5 นายอัมพร  มโนรัตน์ อนุบาลปรางค์กู่ ลายมือชื่อไม่ครบ ค่าการศึกษาบุตร
6 นางอัจฉรา  แหวนวง อนุบาลปรางค์กู่ ลายมือชื่อไม่ครบ ค่าการศึกษาบุตร
8 นายสมาน  บุญหวาน แขว ขาดหนังสือจัดตัง ม.เอกชน ค่าการศึกษาบุตร
9 นายปิยณัฏฐ์ พละสุ แดง รับเอกสารคืน (บุตรอายุเกิน) ค่าการศึกษาบุตร
10 นางสุชาดา  ลวดชัยภูมิ ขามฆ้อง รับเอกสารคืน (บุตรอายุเกิน) ค่าการศึกษาบุตร
11 นายจำลอง  สัมพุทธานนท์ ปรือคัน 1.ขาดทะเบียนสมรส ค่าการศึกษาบุตร
12 นายธีระพร  เดชนาเกร็ด ตราด ลายมือชื่อไม่ครบ ค่าการศึกษาบุตร
      6.ขาดหนังสือรับรองใบเสร็จ  
13 นายรุ่งศักดิ์  เนียมจิตร ละลม 1.ขาดทะเบียนสมรส ค่าการศึกษาบุตร
14 นายฐาปนวัฒน์  ชินบุตร ละลม 1.ขาดทะเบียนสมรส ค่าการศึกษาบุตร
15 นายบรรลุ  พวงจำปี แซรสะโบว 1.ขาดทะเบียนสมรส ค่าการศึกษาบุตร
      6.ขาดหนังสือรับรองใบเสร็จ ค่าการศึกษาบุตร
16 นายกลิ่นศักดิ์  ปรือปรัก ทับทิมสยาม 06 1.ขาดทะเบียนสมรส ค่าการศึกษาบุตร
17 นายโกมินทร์  ปานขาว สวัสดี 1.ขาดทะเบียนสมรส ค่าการศึกษาบุตร
18 นายทรงศิลป  ดวงธนู ระกา 1.ขาดทะเบียนสมรส ค่าการศึกษาบุตร
19 นายกล้าหาญ  สมบัติกำไร กันจาน 1.ขาดทะเบียนสมรส ค่าการศึกษาบุตร
20 นางภิรมย์  ศรีดาชาติ โพงกอก ผอ.ยังไม่เซ็นต์ ค่าการศึกษาบุตร
21 นายสุทัศน์  พลศักดิ์ บก 1.ขาดทะเบียนสมรส ค่าการศึกษาบุตร
22 นายรุ่งศักดิ์  เนียมจิตร ละลม 1.ขาดทะเบียนสมรส ค่าการศึกษาบุตร
      ขาดหนังสือจัดตัง ม.เอกชน  
23 นายจันสอน  ทองลอย สำโรงพลัน 1.ขาดทะเบียนสมรส ค่าการศึกษาบุตร
      2.1ขาดทะเบียนบ้านบุตร  
24 นายธีระ  ไพรบึง อนุบาลไพรบึง 1.รับเอกสารคืน (ใบเสร็จหมดอายุ) ค่าการศึกษาบุตร
25 นายเทพวิฑูรย์  บุญจูง ศาลาประปุน เกินสิทธิ ค่าการศึกษาบุตร
26 นางสมพร  พรหมมาดวง ปรือใหญ่ 2.ขาดทะเบียนบ้านผู้เบิก ค่ารักษาพยาบาล
27 นายอนุชาติ  ใจกล้า สร้างใหญ่ 2.ขาดทะเบียนบ้านผู้เบิก ค่ารักษาพยาบาล
28 นายเทพวิฑูรย์  บุญจูง ศาลาประปุน 2.ขาดทะเบียนบ้านผู้เบิก ค่ารักษาพยาบาล
29 นางกิ่งดาว  มูลมณี สะเดาใหญ่ แยกใบเบิก รพ.เอกชน,รัฐบาล ค่ารักษาพยาบาล
30 นายนวล  ประโลม โคกสูง ลายมือชื่อไม่ครบ ค่ารักษาพยาบาล
31 นางพรพิมล  สาดา ขุขันธ์วิทยา  รับเอกสารคืน ค่ารักษาพยาบาล
32 นายวสันต์  บุญคำ กะดึ  รับเอกสารคืน ค่ารักษาพยาบาล
33 นายบุญล้อม  โยธี ดองดึง 2.ขาดทะเบียนบ้านผู้เบิก ค่ารักษาพยาบาล
34 นายนิตย์  นพมิตร สำโรงตาเจ็น ลายมือชื่อไม่ครบ ค่ารักษาพยาบาล
35 นายประภาส  วงษ์รักษ์ หนองคูอาวอย   รับเอกสารคืนแก้ไข ค่ารักษาพยาบาล
36 นายรุ่งศักดิ์  เนียมจิตร ละลม   รับเอกสารคืนแก้ไข ค่ารักษาพยาบาล
37 นางสุกัญญา  สุขกาย แซรไปร  รับเอกสารคืน ค่ารักษาพยาบาล
38 นางสาวสุภมาศ  ถานโอภาส ตาจวน   รับเอกสารคืนแก้ไข ค่ารักษาพยาบาล
39 นางวิเชียร  ผลสุข กำแมด ใบเบิกไม่ถูก ค่ารักษาพยาบาล