รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์วิทยุออนไลน์/วิทยุชุมชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

(กรุณากดปุ่ม Ctrl และ F5 เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บให้เป็นปัจจุบัน)

id รหัสโรงเรียน ชื่อ - สกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ มือถือ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1
33030017
นายสนั่น ใจโชติ บ้านทะลอก ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045674188 0892807821
ใจดี ห้วยสำราญ
2
33030124
นายโชติรัตน์ คำไพเราะ บ้านสะเดาน้อย ไพรบึง ศรีสะเกษ 0 0895853392
สำโรงพลัน
3
33030202
นายสมพงษ์ จันเทศ บ้านนกยูง(อ.ส.พ.ป.30) ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 045660231 0860245769
ห้วยตึ๊กชู
4
33030093
นายประสิทธิ์ เสมศรี บ้านสร้างใหญ่ ไพรบึง ศรีสะเกษ 045660143 0887150998
ดินแดง โนนปูน
5
33030155
นายชัชวาล ใจโชติ บ้านเหล็ก ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 045697290 0872584087
พิมาย
6
33030075
นายวสันต์ นามวงศ์ บ้านแขว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660013 0887107602
โสน ห้วยใต้
7
33030143
นายคุณาวุฒิ บัวเขียว บ้านหนองแวง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 045660279 0878709650
กู่ดู่
8
33030071
นายวรัญญู เจริญศรี บ้านตรอย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660360 0810623914
ทับทิมสยาม
9
33030042
นายชาญวิทย์ สันดอน ทับทิมสยาม ๐๖ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660001 0819771180
ทับทิมสยาม
10
33030076
นางสาวนงเยาว์ ศรีโสภณ บ้านคะนาสามัคคี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660367 0878787545
ใจดี ห้วยสำราญ
11
33030020
นางสาวเมธาวี ติณานันท์ บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660372 0895356568
โคกเพชร ดองกำเม็ด
12
33030015
นายจิระศักดิ์ สาระพงษ์ จะกงวิทยา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660303 0823728068
จะกง กฤษณา
13
33030068
นางรุ่งฤดี แซ่จึง บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 0 0868671039
โสน ห้วยใต้
14
33030005
นายอรรถพล จารุแพทย์ บ้านโคกสูง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045920615 0807787361
กันทราศรีปราสาท
15
33030076
นายเกษม จันทอง บ้านคะนาสามัคคี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660367 0887150015
ใจดี ห้วยสำราญ
16
33030064
นายณัฐศักดิ์ สมพงษ์ บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660370 0862645000
โสน ห้วยใต้
17
33030117
นางกัลยา พิลัย บ้านไม้แก่น ไพรบึง ศรีสะเกษ 045660313 0837983381
สำโรงพลัน
18
33030117
นางสมปอง โพธิสาร บ้านไม้แก่น ไพรบึง ศรีสะเกษ 045660313 0850252565
สำโรงพลัน
19
33030117
นายวิชัย พงษ์วัน บ้านไม้แก่น ไพรบึง ศรีสะเกษ 045660313 0876787781
สำโรงพลัน
20
33030187
นายหงษ์ศักดิ์ แซ่เลา บ้านตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 045660436 0875052148
เขื่อนห้วยศาลา
21
33030073
ว่าที่ ร.ต. ปิยะวัฒน์ ธรรมบรรเทิง บ้านสมบูรณ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045821179 0851426989
โสน ห้วยใต้
22
33030148
นางกนกอร ยิ่งได้ชม อนุบาลปรางค์กู่ ปรางค์กู่ สรีสะเกษ 045697076 0813894141
พิมาย
23
33030032
นายปรีชา ศรีพูล บ้านหนองสะแกสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045641326 0872443972
กันทราศรีปราสาท
24
33030000
นายบรรลือ บุตรวงษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045671259 0883772649
เมืองขุขันธ์
25
33030078
นางสาวรุ่งนภา ทองมนต์ บ้านแทรง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045671256 0897168584
เมืองขุขันธ์
26
33030203
นายคำศรี เคนคุณ บ้านทุ่งหลวง ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 045660232 0821420969
ห้วยตึ๊กชู
27
33030127
นายภูริต อภิรักษ์วรการ บ้านพะแวะ ไพรบึง ศรีสะเกษ 045660138 0810645673
ปราสาทเยอ สุขสวัสดิ์
28
33030028
นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ บ้านปราสาทกวางขาว ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660052 0850239320
ทับทิมสยาม
29
33030153
นายทวีชัย วิเศษชาติ บ้านไฮ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 045660239 0885951379
พิมาย
30
33030068
นายอุดม บุตรสุพรรณ์ บ้านสนามสามัคคี(โรตารี่๒) ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660273 0816003385
โสน ห้วยใต้
31
33030013
นางศุภสินี ศรีโพนดวน บ้านเค็ง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660366 0844781939
จะกง กฤษณา
32
33030199
ว่าที่ร.ต.ก้านเพชร ศรีหาบุตร อนุบาลภูสิงห์ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 045608163 0837947628
ห้วยตึ๊กชู
33
33030149
นายระพีพร ทวีชาติ บ้านสนาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 0 0898474115
พิมาย
34
33030150
นางสร้อยทิพย์ ไทยน้อย บ้านโนนดั่ง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 0 0818792897
พิมาย
35
33030140
นายเดชา จันดาบุตร บ้านขามหนองครอง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 045660147 0848323060
กู่ดู่
36
33030125
นางสาวบวรวรรณ เมืองจันทร์ บ้านโป่ง ไพรบึง ศรีสะเกษ 045660234 0872572421
สำโรงพลัน
37
33030190
นางสุนิษา งามรูป บ้านแซรไปร ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 045660130 0862464434
ภูสิงห์ ชายขอบ
38
33030110
นายธีระ ไพรบึง อนุบาลไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 045675023 0804656082
ไพรบึง
39
33030043
นายประหยัด พลพวก บ้านทุ่งศักดิ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660355 0815796902
ตะเคียน ลมศักดิ์
40
33030063
นางสมพร โรหิตาภิรมย์ บ้านอาวอย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660342 0848309136
โสน ห้วยใต้
41
33030064
นางจินดาพร บุญหมั่น บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 044660370 0833323028
โสน ห้วยใต้
42
33030020
นางไพลิน บัวงาม บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045660372 045660372
โคกเพชร ดองกำเม็ด

ออกจากระบบ
พัฒนาต่อยอดโดย สายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3