ผู้อำนวยการ

เอกภักดิ์ วังคะพันธ์

นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวข้อหลัก
ลืงค์สำคัญ

postheadericon ผลการประเมินภายนอกรอบสาม

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (2554-2558)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

ชื่อตัวบ่งชี้

น้ำหนัก

คะแนน

ระดับ

คะแนน

ที่ได้

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

5.00

4.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

5.00

4.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

5.00

4.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

10.00

7.50

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

10.00

8.00

ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา

2.50

2.50

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์

2.50

2.00

ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่  11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

2.50

2.50

ดีมาก

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

15.00

13.50

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา

2.50

2.50

ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่  6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

35.00

28.00

ดี

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตังบ่งชี้ที่  8  ประสิทธิภาพผลของการประกันคุณภาพภายใน

5.00

4.63

ดีมาก

ผลรวมคะแนนทั้งหมด

100.00

83.13

ดี

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา

ชื่อตัวบ่งชี้

น้ำหนัก

คะแนน

ระดับ

คะแนน

ที่ได้

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

10.00

9.59

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

10.00

9.60

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.00

9.29

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

10.00

9.33

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

20.00

14.78

ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา

5.00

4.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์

5.00

5.00

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่  11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

5.00

4.80

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่  6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.00

8.00

ดี

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตังบ่งชี้ที่  8  ประสิทธิภาพผลของการประกันคุณภาพภายใน

5.00

4.63

ดีมาก

ผลรวมคะแนนทั้งหมด

100.00

89.02

ดี

Leave a Reply

ตุลาคม 2018
อา พฤ
« ต.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
เว็บไซต์โรงเรียน

กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านตะเคียนราม
บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ
บ้านหนองระนาม
นิคม 3ฯ
บ้านห้วยามอญ
บ้านลุมพุกคลองแก้ว
บ้านจันลม
บ้านมะขาม
กระต่ายด่อนวิทยา

บ้านโนนดั่ง
บ้านตาสุด
บ้านระกา
บ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)
บ้านเคาะสนวนสามัคคี
อนุบาลปรางค์กู่
บ้านไฮเลิง
บ้านหนองกาด
บ้านท่าคอยนาง
บ้านกันแตสระรุน
บ้านทุ่งศักดิ์
บ้านกันทรารมย์
บ้านเกาะกระโพธิ์
บ้านโสน
บ้านเรียม
ขุขันธ์วิทยา
สวัสดีวิทยา

บ้านตูม
บ้านนกยูง (อ.ส.พ.ป.30)
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านสมบูรณ์
วัดบ้านประอางฯ
บ้านห้วยสระภูมิ
อนุบาลไพรบึง
บ้านโพง
ตูมพิทยานุสรณ์
บ้านปราสาท

บ้านสนามสามัคคีฯ

สวงษ์วิทยาคม
บ้านพราน
บ้านกระแมด
บ้านโคกสูง
บ้านดองกำเม็ด
บ้านบัลลังก์
บ้านละลม
หนองคูวิทยา
บ้านแขว
บ้านหว้า
บ้านปะอุง
ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

อนุบาลภูสิงห์
บ้านศาลา (ปก)
บ้านขามทับขอน
บ้านสกุล
บ้านสวายสนิท
บ้านตะเคียนบังอีง
บ้านเปี่ยมตะลวก
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
บ้านอังกุล
ศรีตระกูลวิทยา
บ้านขนุนฯ
บ้านหนองคล้า
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านบก(ประชาสามัคคี)
บ้านคะนาสามัคคี
ขุขันธ์
ปรางค์กู่
บ้านสำโรงพลัน
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
บ้านโคกตาล
บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
บ้านทำนบ