ผู้อำนวยการ

เอกภักดิ์ วังคะพันธ์

นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวข้อหลัก
ลืงค์สำคัญ

postheadericon งานบุคคล

นางบุญเจือ คำสวรรค์

นางบุญเจือ คำสวรรค์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิตยาวัลย์ เทพแสง

นางนิตยาวัลย์ เทพแสง

ภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา

อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาและอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีเจตนารมณ์กำหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจและการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SchoolBased Management : SBM)  โดยมุ่งให้การบริหารจัดการศึกษาเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา ได้แก่  การดำเนินงานด้านวิชาการ  งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป  และเป้าหมายในการจัดการศึกษา คือ ทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

3.  การบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายและภารกิจ  ดังนี้

3.1  การวางแผนอัตรากำลัง

3.1.1  การวิเคราะห์และการวางแผนอัตรากำลังคน

3.1.2  การกำหนดตำแหน่ง

3.1.3  การขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู

3.2  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

3.2.1  ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในกรณีได้รับมอบอำนาจจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

3.2.2  การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

3.2.3  การแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.2.4  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ

3.2.5  การรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง

3.3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

3.3.1  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.3.2  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.3.3  การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

3.3.4  การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน

3.3.5  เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น

3.3.6  งานทะเบียนประวัติ

3.3.7  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

3.3.8  การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3.3.9  งานของหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ และการจัดสวัสดิการ ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง

3.4  วินัยและการรักษาวินัย

3.4.1  กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง

3.4.2  กรณีความผิดวินัยร้ายแรง

3.4.3  การอุทธรณ์

3.4.4  การร้องทุกข์

3.4.5  การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย

3.5 การออกจากราชการ

3.5.1  การลาออกจากราชการ

3.5.2  การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.กำหนด

3.5.3  การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป

3.5.4  การให้ออกจากราชการไว้ก่อน

3.5.5  การให้ออกจากราชการเฉพาะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน

3.5.6  กรณีมีมลทินมัวหมอง

3.5.7  กรณีได้รับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาลหรือรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

สิงหาคม 2018
อา พฤ
« ต.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
เว็บไซต์โรงเรียน

กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านตะเคียนราม
บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ
บ้านหนองระนาม
นิคม 3ฯ
บ้านห้วยามอญ
บ้านลุมพุกคลองแก้ว
บ้านจันลม
บ้านมะขาม
กระต่ายด่อนวิทยา

บ้านโนนดั่ง
บ้านตาสุด
บ้านระกา
บ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)
บ้านเคาะสนวนสามัคคี
อนุบาลปรางค์กู่
บ้านไฮเลิง
บ้านหนองกาด
บ้านท่าคอยนาง
บ้านกันแตสระรุน
บ้านทุ่งศักดิ์
บ้านกันทรารมย์
บ้านเกาะกระโพธิ์
บ้านโสน
บ้านเรียม
ขุขันธ์วิทยา
สวัสดีวิทยา

บ้านตูม
บ้านนกยูง (อ.ส.พ.ป.30)
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านสมบูรณ์
วัดบ้านประอางฯ
บ้านห้วยสระภูมิ
อนุบาลไพรบึง
บ้านโพง
ตูมพิทยานุสรณ์
บ้านปราสาท

บ้านสนามสามัคคีฯ

สวงษ์วิทยาคม
บ้านพราน
บ้านกระแมด
บ้านโคกสูง
บ้านดองกำเม็ด
บ้านบัลลังก์
บ้านละลม
หนองคูวิทยา
บ้านแขว
บ้านหว้า
บ้านปะอุง
ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

อนุบาลภูสิงห์
บ้านศาลา (ปก)
บ้านขามทับขอน
บ้านสกุล
บ้านสวายสนิท
บ้านตะเคียนบังอีง
บ้านเปี่ยมตะลวก
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
บ้านอังกุล
ศรีตระกูลวิทยา
บ้านขนุนฯ
บ้านหนองคล้า
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านบก(ประชาสามัคคี)
บ้านคะนาสามัคคี
ขุขันธ์
ปรางค์กู่
บ้านสำโรงพลัน
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
บ้านโคกตาล
บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
บ้านทำนบ