ผู้อำนวยการ

เอกภักดิ์ วังคะพันธ์

นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวข้อหลัก
ลืงค์สำคัญ

postheadericon งานบริหารทั่วไป

นายชนาวี ดลรุ้ง

นายชนาวี ดลรุ้ง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางบุญเจือ คำสวรรค์

นางบุญเจือ คำสวรรค์

นายปรีชา วัฒนนานนท์

นายปรีชา วัฒนนานนท์

นางพิไลพรรณ ดลรุ้ง

นางพิไลพรรณ ดลรุ้ง

นางสาวเกตน์นิภา ปทุมรัตน์

นางสาวเกตน์นิภา ปทุมรัตน์

นายบุญเลิศชัย เนืื่องไชยยศ

นายบุญเลิศชัย เนืื่องไชยยศ

นางสาวเบญจวรรณ สุภารัตน์

นางสาวเบญจวรรณ สุภารัตน์

ภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา

อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาและอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีเจตนารมณ์กำหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจและการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SchoolBased Management : SBM)  โดยมุ่งให้การบริหารจัดการศึกษาเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา ได้แก่  การดำเนินงานด้านวิชาการ  งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป  และเป้าหมายในการจัดการศึกษา คือ ทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

4.  การบริหารงานทั่วไป

4.1  การดำเนินงานธุรการ

4.2  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.3  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

4.4  การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

4.5  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

4.6  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.7  การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป

4.8  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

4.9  การจัดทำสำมะโนนักเรียน

4.10  การรับนักเรียน

4.11  การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

4.12  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

4.13  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

4.14  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

4.15  การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

4.16  งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น

4.17  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

4.18  งานบริการสาธารณะ

4.19  งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น

ตุลาคม 2018
อา พฤ
« ต.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
เว็บไซต์โรงเรียน

กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านตะเคียนราม
บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ
บ้านหนองระนาม
นิคม 3ฯ
บ้านห้วยามอญ
บ้านลุมพุกคลองแก้ว
บ้านจันลม
บ้านมะขาม
กระต่ายด่อนวิทยา

บ้านโนนดั่ง
บ้านตาสุด
บ้านระกา
บ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)
บ้านเคาะสนวนสามัคคี
อนุบาลปรางค์กู่
บ้านไฮเลิง
บ้านหนองกาด
บ้านท่าคอยนาง
บ้านกันแตสระรุน
บ้านทุ่งศักดิ์
บ้านกันทรารมย์
บ้านเกาะกระโพธิ์
บ้านโสน
บ้านเรียม
ขุขันธ์วิทยา
สวัสดีวิทยา

บ้านตูม
บ้านนกยูง (อ.ส.พ.ป.30)
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านสมบูรณ์
วัดบ้านประอางฯ
บ้านห้วยสระภูมิ
อนุบาลไพรบึง
บ้านโพง
ตูมพิทยานุสรณ์
บ้านปราสาท

บ้านสนามสามัคคีฯ

สวงษ์วิทยาคม
บ้านพราน
บ้านกระแมด
บ้านโคกสูง
บ้านดองกำเม็ด
บ้านบัลลังก์
บ้านละลม
หนองคูวิทยา
บ้านแขว
บ้านหว้า
บ้านปะอุง
ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

อนุบาลภูสิงห์
บ้านศาลา (ปก)
บ้านขามทับขอน
บ้านสกุล
บ้านสวายสนิท
บ้านตะเคียนบังอีง
บ้านเปี่ยมตะลวก
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
บ้านอังกุล
ศรีตระกูลวิทยา
บ้านขนุนฯ
บ้านหนองคล้า
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านบก(ประชาสามัคคี)
บ้านคะนาสามัคคี
ขุขันธ์
ปรางค์กู่
บ้านสำโรงพลัน
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
บ้านโคกตาล
บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
บ้านทำนบ