ผู้อำนวยการ

เอกภักดิ์ วังคะพันธ์

นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวข้อหลัก
ลืงค์สำคัญ

postheadericon 1.วิสัยทัศน์/พันธกิจ

pkschool

วิสัยทัศน์

“ภายในปี ๒๕๕๙  โรงเรียนและชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้บริหารและครูมืออาชีพ”

พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา

2. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ฯ

3. สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร

4. สร้างและพัฒนาที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

5. ดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

6. พัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

7. เพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการมีส่วนร่วม

9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

13. ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

14. เพิ่มประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตุลาคม 2018
อา พฤ
« ต.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
เว็บไซต์โรงเรียน

กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านตะเคียนราม
บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ
บ้านหนองระนาม
นิคม 3ฯ
บ้านห้วยามอญ
บ้านลุมพุกคลองแก้ว
บ้านจันลม
บ้านมะขาม
กระต่ายด่อนวิทยา

บ้านโนนดั่ง
บ้านตาสุด
บ้านระกา
บ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)
บ้านเคาะสนวนสามัคคี
อนุบาลปรางค์กู่
บ้านไฮเลิง
บ้านหนองกาด
บ้านท่าคอยนาง
บ้านกันแตสระรุน
บ้านทุ่งศักดิ์
บ้านกันทรารมย์
บ้านเกาะกระโพธิ์
บ้านโสน
บ้านเรียม
ขุขันธ์วิทยา
สวัสดีวิทยา

บ้านตูม
บ้านนกยูง (อ.ส.พ.ป.30)
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านสมบูรณ์
วัดบ้านประอางฯ
บ้านห้วยสระภูมิ
อนุบาลไพรบึง
บ้านโพง
ตูมพิทยานุสรณ์
บ้านปราสาท

บ้านสนามสามัคคีฯ

สวงษ์วิทยาคม
บ้านพราน
บ้านกระแมด
บ้านโคกสูง
บ้านดองกำเม็ด
บ้านบัลลังก์
บ้านละลม
หนองคูวิทยา
บ้านแขว
บ้านหว้า
บ้านปะอุง
ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

อนุบาลภูสิงห์
บ้านศาลา (ปก)
บ้านขามทับขอน
บ้านสกุล
บ้านสวายสนิท
บ้านตะเคียนบังอีง
บ้านเปี่ยมตะลวก
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
บ้านอังกุล
ศรีตระกูลวิทยา
บ้านขนุนฯ
บ้านหนองคล้า
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านบก(ประชาสามัคคี)
บ้านคะนาสามัคคี
ขุขันธ์
ปรางค์กู่
บ้านสำโรงพลัน
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
บ้านโคกตาล
บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
บ้านทำนบ