postheadericon คณะกรรมการศูนย์ฯ

                     

 

ศูนย์เครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
  

ประธานศูนย์ฯ

นายทองคำ   โสผล   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะกำ

รองประธานกรรมการ

นายสมพงษ์  ทองมา   ผอ.โรงเรียนบ้านขี้นาค

นายสง่า  อาจอินทร์     ผอ.โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง

นายธนากร   แก้วธรรม   ผอ.โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ

นายอำนวย   สาระชาติ    ผอ.โรงเรียนบ้านป่าใต้

กรรมการ ฯ

นายฉายา   วงษ์นิล        รอง ผอ.โรงเรียนบ้านกะกำ

นางสาธิยา  สิทธิศร      ครู  โรงเรียนบ้านกะกำ

นายทองคำ   ตอนศรี     ศึกษานิเทศก์  สพป.ศก.3

นายสุรศักดิ์   ชื่นนอก     ครู โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง

นายพฤหัส   จันทร์ประเสริฐ      ครู  โรงเรียนบ้านขี้นาค

นายธีรเชฐ   ทวีธรรมวรโชติ     ครู  โรงเรียนบ้านป่าใต้

กรรมการและเลขานุการ

นางกลิ่นแก้ว   จันทร์บุญ     ครู  โรงเรียนบ้านกะกำ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายวชิรพล   แก้วธรรม      ครู  โรงเรียนบ้านกะกำ

นายธีรกฤษฎิ์   จันทร์บุญ     ครู  โรงเรียนบ้านกะกำ

……………………………………

 

 

postheadericon teamwork

คณะทำงานศูนย์พัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกะกำ  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

postheadericon กิจกรรมยามว่าง

postheadericon กรอบแนวคิดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะประสบความสำเร็จได้ ผู้รับผิดชอบต้องมีความเชื่อว่า

1.ทุกคนต้องการความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย การให้โอกาส อยากเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข

2.ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้แลพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการท่ีแตกต่างกัน

3.ความสำเร็จของงานต้องอาศัยการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ของทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

 

postheadericon ทำไมต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มึคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวังมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการ

1. เพื่อพัฒนาการและความต้องการของนักเรียน

2.นโยบายของรัฐ

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

4. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

5. ความต้องการของชุมชน

6. การประกันคุณภาพสถานศึกษา

7. จรรยาบรรณในวิชาชีพครู

8. สภาวะวิกฤติและปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดขีึ้นในสังคม

                  

postheadericon กิจกรรมระบบดูแล

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียนมีคุณลักษระอันพึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

postheadericon ลานธรรมจามจุรี


ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายระบบดูแลนักเรียน ซึ่งข้าพเจ้าในฐานะเป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านกะกำ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ให้เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ศูนย์ฯนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย หากมีการผิดพลาดประการใด คงจะได้รับคำแนะนำ คำติชมจากท่านเป็นอย่างดี…..

หลักการและเหตุผล

 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ เห็นเป็นรูปธรรม และให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อจุดมุ่งหมาย ของการประกันคุณภาพการศึกษา และจากข้อมูลในแบบประเมินการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ทำให้ทราบพื้นฐานการดำเนินงานของโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีทั้งจุดแข็ง ที่ช่วยสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิผล และมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงหรือหาวิธีการแก้ไข เพื่อให้การทำงานมีความเข้มแข็งขึ้น อีกทั้งจากการสำรวจความต้องการและข้อเสนอแนะของครู ผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเป็นการสนองความต้องการของผู้ปกครอง และชุมชนด้วยทางโรงเรียนจึงมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพื่อคุณภาพของนักเรียน รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนที่มีกระบวนการดำเนินงานอย่างมีระบบ

 

postheadericon ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคืออะไร

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คืออะไร

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง คุณค่าของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบไปด้วย 1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 3. นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาความเก่ง (IQ) คุณธรรมจริยธรรม (MQ) และ ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ) 4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยรอบด้าน 5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจังด้วยความเอื้ออาทร
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการ มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมจากสถานศึกษา กระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบ มียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานดังนี้ 1. กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายมาตรฐานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาศักยภาพของโรงเรียนและกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อให้การพัฒนาตรงต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างแท้จริง 2. กำหนดมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการร้อยรัดผูกมัดการดำเนินงานในสถานศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียวกับกระบวนการทำงานต่างๆ ไม่ให้บุคลากรครูรู้สึกว่ามีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น จนแบกรับภาระไม่ไหว ให้การทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปด้วยความสุข ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยอาจเชื่อมโยงในการดำเนินงานระบบการแนะแนว ระบบป้องกันสารเสพติด ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบบความปลอดภัยของสภาพสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 3. พิจารณามาตรฐานและตัวชี้วัดโดยผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการยอมรับการวางมาตรการ และแนวปฏิบัติให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ เช่น มีการทบทวนให้ความรู้แก่บุคลากรครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงาน มีการคัดกรองและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา วางแนวทางการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน มีมาตรการช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น 4. วางแผนการดำเนินงาน โดยการกำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญ กำหนด มาตรฐานการปฏิบัติงาน กำหนดกิจกรรม/โครงการ และมอบหมายหน้าที่การดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ 5. ดำเนินงานตามแผน โดยเริ่มตั้งแต่ การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ และการส่งต่อนักเรียนในรายที่มีปัญหาร้ายแรง 6. นิเทศ กำกับ ติดตาม งานที่มอบหมาย กำหนดให้มีการประสานสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 7. ประเมินผลและสรุปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน วางแผนการประเมิน ประเมินตามมาตรฐานและแผนการประเมิน จัดทำรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2019
M T W T F S S
« Jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728