ร่องรอย รอบสาม

ตุลาคม 26, 2012
นิเทศทางไกล

                       รายละเอียดและเกณฑ์คุณภาพ  ระดับขั้นพื้นฐาน   คำชี้แจง 1.  ให้ทำเครื่องหมาย  P ลงในช่องผลการติดตาม  ตรวจสอบ 2.  สรุปผล  คะแนนแต่ในรายมาตรฐาน  โดยนำผลรวมของผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ แล้วเอาจำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดหาร เท่ากับ  ค่าเฉลี่ยรวมของระดับคุณภาพในรายมาตรฐาน   (กรอกลงในช่องร่องรอย/หลักฐาน) 3.  สรุปผล  คะแนนในรายด้าน โดยนำผลรวมของผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน  แล้วเอาจำนวนมาตรฐานทั้งหมดในแต่ละด้านหาร  เท่ากับ  ระดับคุณภาพในรายด้าน   4.  สรุปผลรวมของสถานศึกษาท้ายตารางโดยการหาค่าเฉลี่ยรวมทุกมาตรฐาน  (เอาผลรวมระดับคุณภาพทุกมาตรฐาน  หารด้วยจำนวนมาตรฐานทั้งหมด) 5.  บันทึกข้อเสนอแนะ และข้อค้นพบลงในช่องว่างที่กำหนดให้  6.  เกณฑ์การประเมิน  มีรายละเอียดดังนี้ เกณฑ์ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้   ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 1 2 3 4   ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก จำนวนเด็กที่ได้ระดับ  3  ขึ้นไปน้อยกว่า ร้อยละ  50 จำนวนเด็กที่ได้ระดับ  3  ขึ้นไปตั้งแต่ร้อยละ 50-74 จำนวนเด็กที่ได้ระดับ  3  ขึ้นไปร้อยละ  75-89 จำนวนเด็กที่ได้ระดับ  3  ขึ้นไปร้อยละ  90  ขึ้นไป                 …Read the Rest

รายชื่อโรงเรียนที่จะประเมินใน รอบสาม

รายชื่อโรงเรียนที่จะประเมินใน รอบสาม
ตุลาคม 26, 2012
นิเทศทางไกล

รายนามสถานศึกษาสังกัด สพป.ศก. ๓ ที่  สมศ. จะประเมินในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕     ที่   นามสถานศึกษา   อำเภอ ผลการประเมิน รับรอง ไม่รับรอง ๑ ขุขันธ์วิทยา ขุขันธ์ …Read the Rest

รายชื่อโรงเรียนที่จะประเมิน รอบสาม

รายชื่อโรงเรียนที่จะประเมิน รอบสาม
ตุลาคม 26, 2012
นิเทศทางไกล

ข้อมูลของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระยะที่ 2) ชื่อพื้นที่จัดสรร : ศรีสะเกษ กลุ่มที่ 5 (2/56) จำนวน 27 แห่ง ลำดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา …Read the Rest

ประกันคุณภาพปฐมวัย

ประกันคุณภาพปฐมวัย
ตุลาคม 26, 2012
นิเทศทางไกล

  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ( 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้ )   ตัวบ่งชี้พฤติกรรม  น้ำหนัก ( คะแนน ) ตัวบ่งชี้ รวม 1.  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน                                                                                                                      20 …Read the Rest

ศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยจ.นครราชสีมา

ศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยจ.นครราชสีมา
ตุลาคม 11, 2012
นิเทศทางไกล

ศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัย จ.นครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยเครือข่าย จ.ศรีสะเกษ วันที่ 4 กันยายน 2555 ซึ่งพบว่า การบริหารโดยชุมชนมีส่านร่วมในการจัดการศึกษาได้ผลเยี่ยม

การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2555

การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2555
ตุลาคม 9, 2012
นิเทศทางไกล

การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการทดลองอย่างน้อย 20 กิจกรรม และมี 2 โครงงาน สพป.ศก. 3 โรงเรียนผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 โรงเรียน ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา วันที่ 27 …Read the Rest

งานนิทรรศการปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน55

งานนิทรรศการปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน55
ตุลาคม 9, 2012
นิเทศทางไกล

งานนิทรรศการปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน55 ณ โรงแรมสวัสดี รีสอร์ท อ.ขุขันธ์ วันที่ 14 กันยายน 2555 มีการประกวดกิจกรรมหลายกิจกรรม ทั้งการประกวดBest ประกวดสื่อ ประกวดกิจกรรมอาเซียน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งคุณครูและนักเรียน การประกวดBest โรงเรียนที่ชนะการประกวดลำดับที่ 1-3 จะได้ไปร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ร.ร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ …Read the Rest

การสัมมนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศศึกษานิเทศก์

การสัมมนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศศึกษานิเทศก์
ตุลาคม 9, 2012
นิเทศทางไกล

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 17-18 กันยายน ประจำปี 2555

การพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่

การพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่
ตุลาคม 9, 2012
นิเทศทางไกล

การประชุมสัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 17-18 กันยายน ปี 2555

การอบรมบรรพชาสามเณรดีศรีตำบล

การอบรมบรรพชาสามเณรดีศรีตำบล
ตุลาคม 9, 2012
นิเทศทางไกล

การอบรมบรรพชาสามเณรดีศรีตำบล / เนกขัมมะจาริณี  ให้ส่งรายชื่อนักเรียนชาย5 คนและหญิง ร.ร.ละ 5 คนพร้อมครูแกนนำช่วยดูแล (สำหรับ ร.ร.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารและครูทั้ง ร.ร. มาแล้ว 13 ร.ร.) นำนักเรียนรายงานตัวช่วงบ่าย วันที่ 13 ต.ค.55  ณ  วัดสระกำแพงใหญ่  นักเรียนชายเตรียมชุดขาวร่วมอบรมก่อนบรรพชา 7 วัน

อบรมแท็บเล็ต ครูสอนป.1 รุ่นที่ 4

อบรมแท็บเล็ต ครูสอนป.1 รุ่นที่ 4
ตุลาคม 9, 2012
นิเทศทางไกล

วันนี้อบรมแท็บเล็ตครูสอน ป. 1 รุ่นที่ 4  เป็นวันที่ 2  แล้ว  คุณครูสนใจดีมาก  ไม่อยากลุกไปไหนเลย  เบรคก็ไม่ค่อยไปกิน  เห็นภาพแบบนี้แล้วหวังว่าจะเป็นผลดีต่อเด็ก ๆ  ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  แน่นอน  วิทยากร  คุณครูโยเป็นวิทยากร  คุณครูเข้าใจดีมาก