ประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้บริหารโรงเรียนแกนนำ ร่วมประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ที่โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม

เปลี่ยนไปปฏิบัติหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาไพรบึง โรงเรียนที่รับผิดชอบจำนวน 12 โรงเรียนเตรียมการสำหรับการนิเทศเพื่อพัฒนาครู สัปดาห์ละ 3 วัน พร้อมกำหนดเครื่องมือสำหรับการนิเทศ ตลอดปีงบประมาณ

Posted in Uncategorized | Leave a comment